«Εις τον πετεινόν μου» *

Από την τέφρα μου ίχνος να μη φυλαχτεί
2020

«Ο πρώτος Κάιν εδολοφόνησε τον αδελφόν του.

Ο τελευταίος Κάιν θ' αυτοκτονήση από ανίαν και

πλήξιν, διότι ούτε αδελφόν θα εύρη διά να δολοφονήση.

Διά τούτο συμπεράσματα τινά, τα οποία συνήγαγον

εκ των πραγμάτων του κόσμου, θεωρών άχρηστα διά

τον εαυτόν μου και άχρηστα διά τους ανθρώπους,

εθεώρησα καταλληλότερον να τα κληροδοτήσω εις τον Πετεινόν μου.

Τίς οίδεν εις την εποχήν, καθ' ην οι έρωτες και οι

πόλε­μοι διεξάγονται εντιμότερον και ιπποτικώτερον

παρά τοις πετεινοίς, ή παρά τοις ανθρώποις, ίσως

ευεργετήσω τον Πετει­νόν μου διά τας αχρήστους φιλοσοφίας μου».

 

      Από την τέφρα μου ίχνος να μη φυλαχτεί, Άγρα, 2020

 

 

*Πολύβιος Τ. Δημητρακόπουλος, Αι δύο διαθήκαι, Εκ του Τυπογραφείου Κτενά, 1901, σ. 4. 

 

 

 

 

Περισσότερα από τον/την Σακελλαρίου Σοφία

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά