Γράφω...

Πεζή οχούμενη
2018

Δεν γράφω για τον συγκινησιακὸ απόηχο του μεγάλου βιώμα-

τος ούτε για τη λέξη που αυτονομείται και υπερβαίνει τον κό-

σμο. Γράφω για τη Λίτσα, που κοιμάται με τις άηχες πατούσες

στο αριστερό μου χέρι. Και συνεχίζω για να μην ξυπνήσει. Γρά-

φω για τη μικρή σιωπή της.

 

       Πεζή οχούμενη, Κίχλη, 2018

 

 

Περισσότερα από τον/την Πεχλιβάνη Αγγελική

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά