Η σημασία κύλησε
από κάτι λέξεις όπως
αγαπημένη, φυλάγομαι,
σημαίνω

και από το κύλισμα
γεννήθηκαν άλλες όπως
πυροβληματική, γλωτός, ασφυρί

κι έτσι αυτός κι αυτή
έμαθαν να ξελασπώνουν την αγάπη τους
αμέσως πριν την φάνε


   Η θάλασσα με τα 150 επίπεδα, Κουκούτσι, 2016