Κιθάρα χωρίς χορδές
η γυναίκα στα χέρια μου τώρα

Καθήκον μου η μουσική
και προσπαθώ ακόμα

  σαραντατέσσερα, ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ, 2014