Κρίµα που έσβησε το ωραίο νησί
πίσω από Ελενίτ παράγκες
την ώρα που περιµέναµε
κάτι να συµβεί.

∆εν ήταν για τα δόντια µας
τόσος θάνατος,

στην ντάπια υπήρχανε παιδιά,

ούτε τα µαχαίρια
η λύση,

(όπως) και κάθε βέλος
που µπήγεται
βαθιά

δεν είναι Ιλιάδα.

 

      Μυθική μέρα, Ενδυμίων, 2014